Danh sách các tài liệu hiện có

Tên Nguồn trích Tác giả Tải về
Thông báo kêu gọi Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc Đây là cuộc gọi chung lần thứ 3 giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung (sau đây gọi tắt là Dự án) giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR). File đính kèm
Thông báo kêu gọi Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc Đây là cuộc gọi chung lần thứ 3 giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung (sau đây gọi tắt là Dự án) giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR). File đính kèm
Thông báo kêu gọi Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc Đây là cuộc gọi chung lần thứ 3 giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung (sau đây gọi tắt là Dự án) giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR). File đính kèm
Phần mềm kết nối cung cầu công nghệ version 1.1 SATI SATI File đính kèm
SATI-TACR Common proposal 2017 English SATI SATI File đính kèm
SATI-TACR Common proposal 2017_Vietnamese SATI SATI File đính kèm
Tài liệu hướng dẫn xây dựng lộ trình nghệ doanh nghiệp SATI SATI File đính kèm
Tài liệu hướng dẫn xây dựng lộ trình nghệ trong các ngành, lĩnh vực SATI SATI File đính kèm
Tài liệu hướng dẫn xây dựng bản đồ công nghệ trong các ngành, lĩnh vực SATI SATI File đính kèm
Chức năng nhiệm vụ Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ SATI SATI File đính kèm
Hội nghị về hoạt động các Trung tâm Ứng dụng và tiến bộ KH&CN năm 2016 QLCN-SATI QLCN-SATI File đính kèm
Danh mục công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong lĩnh vực y tế - sinh học SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong ngành xây dựng SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong ngành thủy sản SATI VTTC File đính kèm
Danh mục công nghệ sản xuất máy móc sẵn sàng chuyển giao SATI VTTC File đính kèm
Danh mục công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong lĩnh vực sản xuất giấy SATI VTTC File đính kèm
Danh mục công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong lĩnh vực nông nghiệp SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ môi trường sẵn sàng chuyển giao SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong lĩnh vực năng lượng - điện SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ nano sẵn sàng chuyển giao SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ chế biến, bảo quản sẵn sàng chuyển giao SATI VTTC File đính kèm
Báo cáo hiện trạng công nghệ sản xuất lúa gạo tại Việt Nam SATI SATI, Vinaseed File đính kèm
Bản đồ công nghệ ngành chọn tạo giống lúa SATI SATI, Vinaseed File đính kèm
Bản đồ công nghệ ngành sản xuất khuôn mẫu SATI PTCNDN File đính kèm
Danh mục các công nghệ sẵn sàng chuyển giao Danh sách và hồ sơ công nghệ của 200 công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong các lĩnh vực xây dựng, môi trường, y tế, nông nghiệp, năng lượng ... SATI VTTC File đính kèm