Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Nguyễn Hoàng Hải đã báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cục. Trong năm 2017, Cc đã tích cc và ch động phi hp vi các đơn v trong và ngoài Bộ để n lc hoàn thành tt nhim v được giao.

Ảnh: Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng Hải trình bày báo cáo công tác năm 2017

Ngay từ đầu năm 2017, Cục tập trung tối đa các nguồn lực triển khai các nội dung về ứng dụng, đổi mới công nghệ, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tại các Nghị quyết của TW và Chính phủ như Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 27/NQ-CP. Trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc Cục luôn bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để cụ thể hóa chương trình công tác và chủ động triển khai thực hiện. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo để tháo gỡ. Trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được xác định rõ, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới.

Lãnh đạo Cục luôn chỉ đạo sát sao, xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thế chế, chính sách pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện bên cạnh các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng, phát triển và đổi mới công nghệ; từ đó, mạnh dạn nghiên cứu, đưa vào thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia; công tác xây dựng văn bản pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực so với năm trước, giảm thiểu tình trạng chậm tiến độ văn bản, đề án. Công tác tham mưu, xây dựng văn bản pháp luật, gồm Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành, hướng dẫn Nghị định 134/2016/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, các văn bản tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, chương trình hành động của Bộ KH&CN đều được soạn thảo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành kịp thời, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hoạt động KH&CN.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh, trong năm 2017, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ứng dụng, phát triển và đổi mới công nghệ đạt những kết quả tích cực, phát huy được vai trò của địa phương, viện trường và doanh nghiệp. Công tác chuẩn bị và trin khai các hot động kết ni cung - cu công nghệ; tư vấn kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ, chuyên gia công nghệ; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN địa phương.

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phát huy những kết quả đạt được trong xây dng bn đồ công nghệ ngành chọn tạo giống lúa và bản đồ công nghệ ngành sản xuất vắc xin, tiếp tục chủ trì xây dựng bản đồ công nghệ ngành cơ khí chế tạo ô tô và máy nông nghiệp, bản đồ công nghệ ngành công nghệ vi sinh. CƯDPTCN hỗ trợ, hướng dẫn triển khai xây dựng hoàn thành bản đồ công nghệ lĩnh vực công nghệ gen, bản đồ công nghệ lĩnh vực công nghệ tế bào gốc, bản đồ công nghệ ngành sản xuất vật liệu và linh kiện điện tử, bán dẫn. CƯDPTCN đã xây dựng l trình công nghệ và ứng dụng vào định hướng nghiên cứu, phát triển của các doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực đều được triển khai có chất lượng và đảm bảo kế hoạch đề ra, có tác động tích cực trong việc thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Cục đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hp tác đầu tư chuyn giao công ngh t nước ngoài vào Vit Nam đều đi vào thực chất, góp phần đưa nhanh các kết qu nghiên cu ng dng, tiến b khoa hc k thut và công ngh mi, công ngh tiên tiến ca nước ngoài vào Vit Nam, to cơ hi và tim năng hp tác, liên kết phát trin bn vng cho doanh nghip Vit Nam trong quá trình hi nhp quc tế.

Bên cạnh những kết quả quan trọng Cục đã đạt được, Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng Hải cũng nêu lên một số vấn đề vướng mắc của Cục như: tiến độ xây dng và ban hành mt số văn bn, đề án còn chm do chờ đồng bộ với cơ chế chung quản lý và thực hiện các Chương trình quốc gia của Bộ, do đó xin rút khi kế hoạch soạn thảo một số đề án; hoạt động phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ vn chưa tht thng nht, thông sut. Còn tình trng lng lo, thiếu quy định rõ ràng về quy trình gii quyết công vic các đơn vị. Phương thc qun lý điu hành ca b máy hành chính mt s nơi chm thay đổi, quy trình làm vic còn thiếu chuyên nghip, s phi hp còn thiếu cht ch.

Đối với nhiệm vụ đánh giá hiện trạng đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, để bổ sung các số liệu về hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp trong báo cáo công tác thực hiện kế hoạch năm 2017 các Bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ KH&CN, Cục đã phối hợp với Vụ KH&CN địa phương, Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật rà soát, tổng hợp số liệu về doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ, tuy nhiên hầu hết các bộ, ngành, địa phương chỉ báo cáo về tình hình sử dụng NSNN, chưa báo cáo, tính toán được tốc độ đổi mới công nghệ và một số số liệu theo yêu cầu tại công văn số 209/BKHCN-KHTH và công văn số 57/ƯDCN-KHTC...

Bên cạnh đó, do hạn chế về nhân lực và kinh phí thực hiện, một số nhiệm vụ thường xuyên của Cục mới chỉ đạt được những kết quả bước đầu và chưa hình thành được hệ thống xuyên suốt để triển khai rộng rãi do phụ thuộc vào nguồn kinh phí của các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN cũng như nguồn kinh phí tự túc khi phối hợp với các đơn vị ngoài Bộ.

Đẩy mạnh xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ

Về kế hoạch công tác năm 2018 và các năm tiếp theo, Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng Hải cho biết, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết chỉ đạo, điều hành, Chương trình hành động nhiệm kỳ và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trước mắt, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính sách, pháp luật như: Xây dng các văn bn hướng dn liên quan đến Lut Chuyn giao công ngh sa đổi. Trình ban hành Quyết định ca B trưởng v Quy định xây dng bn đồ công ngh, l trình công ngh và đổi mi công ngh cho ngành, lĩnh vc sn xut các sn phm ch lc, sn phm trng đim, sn phm quc gia.

Về công tác chuyên môn, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ sẽ t chc tốt: Chuỗi các hoạt động kết nối cung - cầu công ngh và Hi ngh các Trung tâm ng dng tiến b KH&CN năm 2018 tại khu vực Tây Nam Bộ; “Diễn đàn xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam - Lào năm 2018” tại nước CHDCND Lào; Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng TBKHCN lần thứ 11 năm 2018; tiếp tục hoàn thin cơ s d liu v doanh nghip sn xut, nhu cu công ngh, công ngh sn sàng chuyn giao; đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới đim kết ni cung - cu công ngh phc v doanh nghip ng dng, chuyn giao và đổi mi công ngh; tiếp tục mở rộng và tăng cường hiệu quả hoạt động tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN cho các địa phương trên cả nước; H tr các đơn v phi hp trin khai các nhim v xây dng bn đồ công ngh trong lĩnh vc cơ khí ô tô, máy nông nghip và máy công c, ng dng bc x và đồng v phóng x trong lĩnh vc y tế và công nghip; phát trin và ng dng công ngh kết ni vn vt (Internet of Things) ti Vit Nam; ng dng công ngh enzyme và protein.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị tham dự cũng đã chúc mừng kết quả đạt được của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trong năm qua và chia sẻ, thảo luận một số nội dung phối hợp, tổ chức thực hiện trong thời gian tới cùng với Cục. Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong đã có những chia sẻ chân tình, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Theo đó, thời gian tới Cục sẽ chung tay, phối hợp với một số đơn vị xây dựng Nghị định về Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi, đẩy mạnh xây dựng bản đồ công nghệ, lập lộ trình đổi mới công nghệ. Phải làm sao xác định những cụm công nghệ ấy có ở những viện, trường, doanh nghiệp nào và doanh nghiệp nào ứng dụng công nghệ ấy để phát triển.

Ảnh: Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trong năm 2017. Đối với hoạt động thường xuyên như Techdemo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ mong muốn hoạt động này được triển khai ngày một bài bản hơn và đi vào thực chất. Thời gian tới, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ cần nỗ lực, quyết tâm trong xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, từ đó xác định được các nhóm sản phẩm, công nghệ ưu tiên phát triển trong từng lĩnh vực, làm chủ công nghệ và hướng vào các doanh nghiệp trọng tâm. Về đổi mới hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng TBKHCN, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ cần có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ cũng như địa phương để xây dựng mô hình hoạt động của các Trung tâm.

“Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ có cơ chế, phương pháp làm, nguồn lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng rằng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ sẽ phát huy truyền thống, năng lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chung”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ./.


Các mục khác