Hội nghị kết nối các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng năm 2017

Ngày 10/02/2017, tại Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Cục trưởng Tạ Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN Lê Đức Ngân đã chủ trì Hội nghị kết nối các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng năm 2017. Lãnh đạo các đơn vị trong Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Sở KH&CN tỉnh Nam Định và Lãnh đạo, cán bộ của 10/11 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng tham dự Hội nghị.

 Nhằm tăng cường mối liên kết trong hoạt động về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH). Hình thành và phát triển khối ứng dụng vùng đồng bằng sông Hồng để liên kết, hợp tác theo hướng tập trung phát triển các sản phẩm có thế mạnh của Trung tâm, địa phương, sản phẩm chủ lực của vùng, nhằm liên kết hoạt động, nguồn lực và chia sẻ thông tin giữa các trung tâm trong vùng. 

Tại Hội nghị, các Trung tâm đã tập trung trao đổi về các thế mạnh của các Trung tâm trong vùng: Nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sản phẩm chủ lực, công nghệ, chuyên gia, hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn...vv, mối liên kết sẵn có giữa các trung tâm, các sản phẩm chủ lực của địa phương mà Trung tâm đang tập trung, dự kiến triển khai, đầu tư. Từ đó định hướng và hình thành mối liên kết để cùng phát triển để khai thác được một cách có lợi nhất thế mạnh của các Trung tâm. Hợp tác cùng nhau để phát triển các sản phẩm thế mạnh của vùng, giải quyết những vấn đề chung của vùng ĐBSH, đặc biệt là việc hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Một số giải pháp được đưa ra tại Hội nghị như: Hình thành những Dự án nghiên cứu quy mô lớn theo mô hình chuỗi giá trị từ những dự án thành phần mà các Trung tâm vẫn triển khai tại địa phương; Hình thành khối ứng dụng vùng đồng bằng sông Hồng để tập trung giải quyết những vấn đề chung của vùng được hiệu quả, tập trung được nguồn lực và tránh trùng lặp.

Cục trưởng Tạ Việt Dũng đã thông tin về một số nguồn lực và chính sách mới hỗ trợ hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ, cụ thể: Hỗ trợ tìm kiếm thông tin công nghệ; Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin công nghệ chung; Vận hành hệ thống phần mềm kết nối cung cầu công nghệ và tự động gửi email cập nhật thông tin về công nghệ tới từng thành viên; Điểm kết nối cung – cầu công nghệ; Đào tạo, tập huấn về kỹ năng cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm có nhu cầu để phát triển các sản phẩm có thế mạnh, tiềm năng; Hỗ trợ chuyên gia công nghệ (thông qua cơ sở dữ liệu chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài, kết nối với các chuyên gia trong nước và nước ngoài, liên kết nhân lực giữa các Trung tâm,...vv). Hiện nay, Cục đang nỗ lực để tham mưu, đề xuất, giải trình để đưa một số nội dung có liên quan đến hoạt động của Trung tâm Ứng dụng vào Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi nhằm tăng cường vị thế, vai trò cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các Trung tâm phát triển, đặc biệt tăng cường vai trò trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu phù hợp với đặc thù của địa phương.

Giám đốc Sở Lê Đức Ngân nêu quan điểm cần có sự thống nhất chung về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng, từ đó Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ có một số hoạt động định hướng và hỗ trợ để hoàn thiện mô hình và tạo ra một số sản phẩm đặc thù, thương hiệu cho Trung tâm phát triển. Đề nghị Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ thường xuyên tổ chức các đoàn công tác làm việc với các Sở KH&CN để tăng cường sự quan tâm của các cấp đối với Trung tâm Ứng dụng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Tạ Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN Lê Đức Ngân đã thống nhất giao Phòng Quản lý công nghệ (Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ) tổng hợp các ý kiến của Trung tâm để đề xuất kế hoạch chi tiết và tập trung triển khai trong năm 2017 đối với hoạt động của các Trung tâm. Đồng thời, với sự thống nhất cao việc hình thành khối ứng dụng vùng ĐBSH và cần tổ chức Hội nghị kết nối luân phiên, thường niên vào dịp đầu năm, giao Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Nam Định hoàn thiện dự thảo và gửi xin ý kiến các đơn vị tham dự Hội nghị để sớm ban hành quy chế trong tháng 2/2017.

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ


Các mục khác