Quy định khi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày 11/3/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký quyết định ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN (gọi tắt là Thông tư số 04) quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư số 04 gồm 06 chương 29 điều quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai thực hiện thông qua hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (gọi tắt là nhiệm vụ). Tuy nhiên, những nhiệm vụ do các quỹ trong lĩnh vực KH&CN tài trợ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Về Quy trình kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được thể hiện từ Điều 3 đến Điều 11, gồm:

  1. Nội dung kiểm tra, đánh giá;
  2. Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá;
  3. Thành phần tham gia kiểm tra, đánh giá;
  4. Thời gian kiểm tra, đánh giá;
  5. Kinh phí tổ chức kiểm tra, đánh giá;
  6. Chuẩn bị nội dung kiểm tra, đánh giá;
  7. Điều kiện kiểm tra, đánh giá;
  8. Trình tự kiểm tra, đánh giá;
  9. Xử lý sau khi kết thúc kiểm tra, đánh giá.

Bên cạnh đó, Thông tư vẫn cho phép việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như: thời gian thực hiện; tên, mục tiêu, sản phẩm; nội dung; kinh phí thực hiện; thay đổi Chủ nhiệm nhiệm vụ, Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; những điều chỉnh khác đối với các nhiệm vụ. Tại Điều 19 và Điều 20, Thông tư cũng quy định rõ thẩm quyền cũng như là trình tự, thủ tục điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia.

Việc chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được quy định cụ thể tại Chương IV, theo đó các trường hợp bị chấm dứt hợp đồng được quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 5 của Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Trong cách vận dụng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể áp dụng quy định của Thông tư này hoặc ban hành văn bản riêng phù hợp với điều kiện, đặc thù của Bộ, ngành, địa phương để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thông tư 04 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2015. Quy định về chủ trì kiểm tra tại Điểm đ Khoản 1 và phối hợp kiểm tra tại Điểm đ Khoản 2 Điều 13 của Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sẽ hết hiệu lực./.​


Các mục khác