Nguyễn Hợi

Lĩnh vực tư vấn: Thực vật. Bảo tồn đa dạng sinh học. Kỹ thuật Lâm nghiệp Mở rộng

Email: nguyenhoiqlr@gmail.com

Đơn vị công tác: Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Lê Thái Hùng

Lĩnh vực tư vấn: Quản lý tài nguyên rừng, Lâm sinh học, Thực vật học, Lâm sản ngoài gỗ, Phát triển cộng đồng Mở rộng

Email: lethaihung@huaf.edu.vn

Đơn vị công tác: Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Trần Thị Thu Giang

Lĩnh vực tư vấn: Di truyền và Chọn tạo giống cây trồng Mở rộng

Email: thugiang@huaf.edu.vn

Đơn vị công tác: Đại học Nông Lâm - Đại học Huế