Nguyễn Đình Huấn

Lĩnh vực tư vấn: Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Xử lý nước thải. Thông gió, cấp thoát nước và các... Mở rộng

Email: huanbachkhoa@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Nguyễn Tri Quang Hưng

Lĩnh vực tư vấn: Quan trắc và Công nghệ Môi trường. Quản lý và Xử lý Ô nhiễm không khí. Quản lý chất nguy... Mở rộng

Email: quanghungmt@hcmuaf.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Trần Văn Quang

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ chọn tạo giống lúa lai theo hƣớng có thời gian sinh trƣởng ngắn, năng suất cao,chất lượng tốt,... Mở rộng

Email: tvquang@vnua.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Nông học - Học viện nông nghiệp Việt Nam

Lê Như Cương

Lĩnh vực tư vấn: Các nguyên nhân gây bệnh cây (Nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng,...), vi sinh vật ích trong nồng nghiệp. Đấu... Mở rộng

Email: lecuong@huaf.edu.vn

Đơn vị công tác: Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Phạm Thị Dậu

Lĩnh vực tư vấn: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường, mức độ tích lũy của các chất ô nhiễm trong cơ thể... Mở rộng

Email: phamthidau1204@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Sinh học - Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà nội

Nguyễn Thị Hồng Vân

Lĩnh vực tư vấn: Di truyền học phân tử người và ứng dụng trong chẩn đoán phân tử, Nghiên cứu đa dạng di truyền... Mở rộng

Email: nthvan@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm trọng điểm Enzym Protein - Đại học Quốc gia Hà Nội

Bùi Thị Việt Hà

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo - hydro sinh học từ vi khuẩn kị khí ưa nhiệt Thermotoga... Mở rộng

Email: habtv@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Sinh học - Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà nội

Nguyễn Thị Vân Anh

Lĩnh vực tư vấn: Phát triển sinh phẩm dựa trên các hạt nano từ bọc silica để tinh sạch acid nucleic của virus, vi... Mở rộng

Email: vananh_biolab@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm trọng điểm Enzym Protein - Đại học Quốc gia Hà nội

Phan Tuấn Nghĩa

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ phát hiện một số đột biên gen gây bênh ở người. Nghiên cứu sản xuất một số... Mở rộng

Email: phantuannghia@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm trọng điểm Enzym Protein - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Hoàng Chương

Lĩnh vực tư vấn: Chẩn đoán phân tử, Di truyền vi sinh vật ở mức độ phân tử Mở rộng

Email: nhchuong@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Lê Thị Ngân Hà

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: ltnha@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Phí Thị Lan

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: ptlan@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Phan Thị Phượng Trang

Lĩnh vực tư vấn: Sinh học - Công nghệ Sinh học Mở rộng

Email: ptptrang@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học - ĐH KHTN - ĐH Quốc gia TPHCM

Đặng Kim Vui

Lĩnh vực tư vấn: Lâm sinh, Nông lâm kết hợp, Sinh thái - Môi trường, Lâm nghiệp xã hội. Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Phạm Ngọc Tuyên

Lĩnh vực tư vấn: Máy và thiết bị thực phẩm, sinh học Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu máy nông nghiệp và thủy khí

Phạm Anh Tuấn

Lĩnh vực tư vấn: Chế biến, bảo quản thực phẩm Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Nguyễn Hương Trà

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học phục vụ bảo quản, chế biến nông sản Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Bộ môn Nghiên cứu Công nghệ sinh học sau thu hoạch – Viện Cơ điện NN và Công nghệ STH

Phạm Văn Toản

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực Vi sinh vật: nông nghiệp; Công nghệ sinh học Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ NN&PTNT

Nguyễn Xuân Thủy

Lĩnh vực tư vấn: Sấy, làm khô nông sản thực phẩm- Năng lượng từ phế thải sinh khố Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Nguyễn Thị Bích Thủy

Lĩnh vực tư vấn: Thiết bị chế biến bảo quản nông sản, thực phẩm Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Phòng Hợp tác quốc tế; Trưởng Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lê Đức Thông

Lĩnh vực tư vấn: Bảo quản và chế biến Nông sản Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Nguyễn Tất Thắng

Lĩnh vực tư vấn: Bảo vệ thực vật Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Trần Danh Sửu

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về di truyền và chọn giống cây trồng, Công nghệ sinh học nông nghiệp Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm Tài nguyên thực vật

Trần Văn Phùng

Lĩnh vực tư vấn: Chăn nuôi Thú y Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Lê Thiên Minh

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học, CN sau thu hoạch Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Bộ môn nghiên cứu Công nghệ sinh học sau thu hoạch

Đào Văn Lư

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học; cây ăn quả và rau; xây dựng các mô... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lê Như Kiểu

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về sản xuất Chế phẩm vi sinh phòng trừ bệnh hại cây trồng,... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ NN&PTNT

Trần Như Khuyên

Lĩnh vực tư vấn: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ NN&PTNT Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Có các công trình nghiên cứu về Cơ khí Bảo quản và chế biến nông sản

Lê Tất Khương

Lĩnh vực tư vấn: Chủ trì, tham gia các dự án sản xuất thử nghiệm; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp,... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Nguyễn Ngọc Huyền

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học, CN sau thu hoạch Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Bộ môn Nghiên cứu Công nghệ sinh học sau thu hoạch – Viện Cơ điện NN và Công nghệ STH

Nguyễn Thế Hùng

Lĩnh vực tư vấn: Khoa học cây trồng, chọn tạo giống cây trồng, ứng dụng công nghệ mới trong trồng trọt Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Tấn Hinh

Lĩnh vực tư vấn: Di truyền và chọn giống cây trồng, Công nghệ sinh học nông nghiệp Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Hội giống cây trồng Việt Nam

Từ Quang Hiển

Lĩnh vực tư vấn: Chăn nuôi Thú y Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Ngô Văn Giới

Lĩnh vực tư vấn: Môi trường Đất và nước Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Phó trưởng Khoa KHMT&TĐ - Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên

Vũ Duy Giảng

Lĩnh vực tư vấn: Dinh dưỡng, thức ăn và chăn nuôi Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trần Văn Điền

Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Văn Bộ

Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Doãn Lân

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Phòng TN trọng điểm CN tế bào động vật, Viện Chăn nuôi

Nguyễn Hay

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: Ng.hay@hcmuaf.edu.vn

Đơn vị công tác: Đại học Nông Lâm TP. HCM

Nguyễn Duy Lâm

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: lam_viaep@yahoo.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

Phan Thanh Tịnh

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: tinh_vcd@yahoo.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

Trần Đình Long

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Hội Giống cây trồng

Trần Hồng Uy

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện ngô Việt Nam

Nguyễn Xuân Linh

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Quang Thạch

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện sinh học NN

Đào Thị Hương

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: huongha9784@gmail.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch

Bùi Kim Thúy

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: thuybk@yahoo.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch

Nguyễn Văn Nguyện

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: nguyen.cnsth@gmail.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch

Nguyễn Văn Bộ

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Lê Huy Hàm

Lĩnh vực tư vấn: Di truyền học Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam

Trần Duy Quý

Lĩnh vực tư vấn: Di truyền học Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Sỹ Tiệp

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi và kỹ thuật chăn nuội lợn Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Chăn nuôi

Chu Mạnh Thắng

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về giải pháp khoa học công nghệ trong chăn nuôi Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Chăn nuôi

Từ Quang Hiển

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp dùng trong chăn nuôi Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Văn Đại

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về di truyền giống động vật, chăn nuôi và sinh học được áp dụng... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi

Nguyễn Thị Tuyết Lê

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi; Công nghệ vi sinh;... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Đức

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về di truyền giống động vật, chăn nuôi và sinh học Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Hội Chăn nuôi Việt Nam - Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam

Vũ Ngọc Sơn

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về di truyền và nhân giống động vật nuôi Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi, Viện Chăn nuôi

Trần Huê Viên

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về di truyền và nhân giống vật nuôi; nuôi dưỡng vật nuôi Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Vũ Đình Tôn

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về di truyền và nhân giống động vật nuôi Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Khoa Chăn nuôi & NTTS – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trần Tuấn Nghĩa

Lĩnh vực tư vấn: Chuyên nghiên cứu về công nghệ sấy gỗ và sản xuất ván nhân tạo các loại Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Chuyên gia độc lập

Hà Chu Chử

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về chế biến hóa học lâm sản; hoá học gỗ, hoá công Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Kinh tế sinh thái - Liên hiệp hội KHKT Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu áp dụng thực tiễn về kỹ thuật bảo quản tre dùng trong xây dựng... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Bùi Duy Ngọc

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về chế biến lâm sản; công nghệ gỗ, giấy Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Bùi Văn Ái

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về bảo quản và chế biến lâm sản Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung Tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Băc Bộ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Trần Ngọc Ngoạn

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu được áp dụng trong thực tế trong lĩnh vực trồng trọt nhằm chuyển giao... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trường Đại học nông lâm - Thái Nguyên

Bạch Quốc Khang

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ STH Thâm niên QLNN, NC cơ chế, chính sách PT ngành và CĐ NN Mở rộng

Email: khangvcd@yahoo.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Nguyễn Quang Đức

Lĩnh vực tư vấn: Chuyên gia xây dựng mô hình thuộc gói thầu dịch vụ tư vấn: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết... Mở rộng

Email: nguyenquangduc_cntp12@yahoo.com

Đơn vị công tác: Xưởng chế biến nông sản thực phẩm- Trung tâm Chế biến NSTP

Phạm Cao Thăng

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ bảo quản quả cam Vinh bằng chế phẩm tạo màng. Mở rộng

Email: phamcao_thang@yahoo.com

Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm - Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn và chuyển giao công nghệ xử lý cận thu hoạch cho quả nhãn nhằm nâng cao chất lượng... Mở rộng

Email: nguyetntm.viaep@mard.gov.vn

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Nguyễn Thị Hương Trà

Lĩnh vực tư vấn: Chế phẩm mới được sản xuất thành công ở quy mô thử nghiệm tại Viện Cơ điện Nông nghiệp và... Mở rộng

Email: nhtra75@yahoo.com

Đơn vị công tác: Bộ môn Nghiên cứu công nghệ sinh học sau thu hoạch

Nguyễn Thị Hồng Hà

Lĩnh vực tư vấn: Chế phẩm mới được sản xuất thành công ở quy mô thử nghiệm tại Viện Cơ điện Nông nghiệp và... Mở rộng

Email: ngthongha77@gmail.com

Đơn vị công tác: Bộ môn Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Sau thu hoạch – Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch

Nguyễn Tiến Khương

Lĩnh vực tư vấn: Nghiên cứu công nghệ mới,sản xuất thực nghiệm,đánh giá hiệu quả công nghệ thuộc lĩnh vực chế biến nông sản... Mở rộng

Email: khuongvicodi@yahoo.com.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm nghiên cứu chế biến nông sản thực phẩm

Nguyễn Tất Thắng

Lĩnh vực tư vấn: Xây dựng, thiết kế mô hình và chuyển giao công nghệ bảo quản nông sản quy mô nông hộ tại... Mở rộng

Email: thangnt07@yahoo.com.vn

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Lê Thiên Minh

Lĩnh vực tư vấn: Chuyển giao thành công, sản phẩm phân bón vi sinh được phép sản xuất và tiêu thụ trên thị trường Hoàn... Mở rộng

Email: Leminhviaep@gmail.com

Đơn vị công tác: Bộ môn nghiên cứu Công nghệ sinh học sau thu hoạch

Nguyễn Ngọc Huyền

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học phục vụ bảo quản, chế biến nông sản Mở rộng

Email: nguyenngochuyenkt@yahoo.com

Đơn vị công tác: Bộ môn Nghiên cứu Công nghệ sinh học sau thu hoạch – Viện Cơ điện NN và Công nghệ STH

Nguyễn T. Hồng Hà

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học phục vụ bảo quản, chế biến nông sản Mở rộng

Email: ngthongha@gmail.com

Đơn vị công tác: Bộ môn Nghiên cứu Công nghệ sinh học sau thu hoạch – Viện Cơ điện NN và Công nghệ STH

Nguyễn Hương Trà

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học phục vụ bảo quản, chế biến nông sản Mở rộng

Email: nhtra75@yahoo.com

Đơn vị công tác: Bộ môn Nghiên cứu Công nghệ sinh học sau thu hoạch – Viện Cơ điện NN và Công nghệ STH

Bùi Kim Thúy

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: bkthuy75@yahoo.com

Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu & kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm

Nguyễn Duy Lâm

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu và kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm Mở rộng

Email: lam_viaep@yahoo.com.vn

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Lê Tất Khương

Lĩnh vực tư vấn: Chủ trì, tham gia các dự án sản xuất thử nghiệm; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp,... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Đoàn Thị Thanh Nhàn

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu trong lĩnh cây công nghiệp và chọn giống cây công nghiệp; Tham gia nghiên... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Bình

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học cây trồng 49 Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Dương Xuân Diêu

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu, tư vấn và phát triển Công nghệ trong lĩnh vực chọn tạo giống cây... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương

Nguyễn Thiên Lương

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học cây trồng và chọn tạo giống Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hoàng Tuyết Minh

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực chuyên môn về chọn tạo và phát triển các giống lúa, lạc đậu … Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Hội giống cây trồng Việt Nam

Đoàn Văn Lư

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học; cây ăn quả và rau; xây dựng các mô... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trịnh Khắc Quang

Lĩnh vực tư vấn: Chủ trì các đề tài nghiên cứu trong chương trình: "Ứng dụng và phát triển CNSH trong lĩnh vực nông... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Rau Quả, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Tấn Hinh

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về di truyền và chọn giống cây trồng, Công nghệ sinh học nông nghiệp Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Hội giống cây trồng Việt Nam

Trần Danh Sửu

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu về di truyền và chọn giống cây trồng, Công nghệ sinh học nông nghiệp Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm Tài nguyên thực vật

Nguyễn Thế Hùng

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học cây trồng, chọn tạo giống cây trồng, ứng dụng... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Chinh

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông-Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hoằng Thị Lệ Hằng

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ sinh học thực phẩm và chế biến bảo quản... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Rau quả

Lê Đức Thông

Lĩnh vực tư vấn: Khoa học công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch Dinh ... Mở rộng

Email: leducthongbq@yahoo.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Nguyễn T. Minh Nguyệt

Lĩnh vực tư vấn: Đã tư vấn vàchuyển giao thành công 18 tổ chức/cá nhân trong ứng... Mở rộng

Email: minhnguyet.viaep@gmail.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

NGUYỄN XUÂN THỦY

Lĩnh vực tư vấn: Khảo sát toàn quốc và đánh giá về thực trạng trang thiết bị cũng như trình độ công nghệ về... Mở rộng

Email: thuynguyenvcd@gmail.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 256  |    Truy cập hôm qua: 364  |    Tổng số truy cập: 3.636  |    Truy cập trung bình: 291